Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

EU og Norges Grunnlov

TAKK TIL Øyvind Aarsnes for hans innlegg i Dagen torsdag 20.11.2003. om Europabevegelsens brudd på straffelovens § 83.

Vi må imidlertid ha klart for oss at ett JA til EU er et klart brudd på mange av Norges lover, først og fremst selve Grunnlovens § 1, som sier at "Kongeriket Norge er et frit, selvstendigt, udelelig og uatfændeligt Rige".

Grunnlovens § 112 taler om følgende: "Viser erfaring, at nogen del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres…" der leser vi at forslag om slik forandring av grunnloven skal settes fram i første, andre eller tredje storting etter et nytt valg.Og så er det det første, andre eller tredje storting etter neste valg som kan bestemme om slik forandring bør skje.

Slutten på denne § 112 synes å være totalt ukjent i dag. Der heter det: "Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitusjons Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring."

Med denne tilføyelsen er en grunnlovsendring med sikte på Eu totalt uaktuell!

Hele Eu-spørsmålet er selvsagt først og fremst et spørsmål om vårt forhold til Norges grunnlov. Men Norge er blitt så "demokratisk" at vi med et flertallsvalg i folket bare forkaster grunnloven - og dens regler for hvordan endringer av den kan skje !

Da grunnloven var fattet, tok grunnlovsmennene hverandre i hendene og sa: "Enige og tro til Dovre faller."

Vi har fått en holdning i vårt folk og blant dem som skulle styre landet som er slik at vi må spørre: Er Dovre falt? Jeg vet bare en vei å gå: I bønn til Gud !

Avisinnlegg fra avisa Dagen 3.12.2003.

Av Hermod Hogganvik, Mandal